Kurser

På denne side findes en oversigt over alle de kurser jeg har taget og en kort beskrivelse af indholdet i dem.

Medicin

Liv, sundhed & sygdom

Modulet sætter rammerne for hvorledes studiet foregår og giver de studerende et perspektiv på hvad uddannelsen fører til. I dette modul introduceres de studerende til at erhverve en grundlæggende videnskabelig forståelse for forudsætningerne for liv og for evolution. De lærer at der er en sammenhængende struktur og orden, der er grundlaget for liv. De udfordres til at reflektere over hvad liv, sundhed og sygdom er og til at forstå biologisk variation. I modulet er en indførsel i basal cellulær biologi. Derved introduceres de studerende til princippet om livscyklus som udgangspunktet for studiets tilrettelæggelse, at studiet fordrer indsigt i et kontinuum fra molekyler og membraner, over celler og væv, organer og systemer til individer og grupper. De studerende skal lære at udtrykke sig om den menneskelige organisme på en præcis og entydig måde.

7 ECTS – Syddansk Universitet – Modul 1

Fra celle til individ

Syddansk Universitet – Modul 2

Viden og information

Syddansk Universitet – Modul 3

Bevægelse og arbejde

Syddansk Universitet – Modul 4

Energi og vitale funktioner

Syddansk Universitet – Modul 5

Ernæring og vækst

Syddansk Universitet – Modul 6

Regulation og kommunikation

Syddansk Universitet – Modul 7

Homeostase

Syddansk Universitet – Modul 8

Hjerne og sanser

Syddansk Universitet – Modul 9

Angreb og forsvar

Syddansk Universitet – Modul 10

Fra rask til syg

Syddansk Universitet – Modul 12

Sygdomme i hjerte og kredsløb

Syddansk Universitet – K1

Sygdomme i respirationsvejene

Syddansk Universitet – K2

Sygdomme i bevægeapparatet

Syddansk Universitet – K3

Sygdomme i blod og bloddannende organer

Syddansk Universitet – K4

Sygdomme i fordøjelseskanalen

Syddansk Universitet – K5

Ernæring og metabolisme

Syddansk Universitet – K6

Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser

Syddansk Universitet – K7

Mor og barn

Syddansk Universitet – K8

Kvindesygdomme og reproduktion

Syddansk Universitet – K9

Sygdomme i nyre- og urinveje

Syddansk Universitet – K10

Sygdomme i nervesystemet og sensoriske organer

Syddansk Universitet – K11

Sygdomme i huden

Syddansk Universitet – K12

Lægen, loven og samfundet

Syddansk Universitet – K13

OSCE-forberedende kurser

Syddansk Universitet – K14

Onkologi

Syddansk Universitet – Tilvalgsfag

Færdighedstræning

Færdighedstræning, Akut beredskab

Syddansk Universitet

Færdighedstræning: Objektiv undersøgelse

Syddansk Universitet

Færdighedstræning: Objektiv undersøgelse og praktiske procedurer

Syddansk Universitet

Færdighedstræning

Syddansk Universitet – Kandidatkursus

Akutkursus – Genoplivning, akut medicin, patienttransport og akut kirurgi

Forsknings- og Læringshuset, SHS – KBU-kursus

Klinisk Ultralydsdiagnostik

Intern ultralydskursus på SHS i fokuseret ultralyd, herunder FLUS, eFAST og FATE.

SHS – Introkursus

Klinikophold

Klinikophold: Patienten og lægen (Afdeling D, OUH i 2 dage)

Syddansk Universitet

Klinikophold: Anamnese, kommunikation og samarbejde

Syddansk Universitet

Klinikophold 8 uger (Afd. A, OUH i 4 uger, Afd. G, OUH i 4 uger)

Syddansk Universitet

Klinikophold 10 uger:  (Afd. H, OUH i 2 uger, Afd. P, OUH i 2 uger, Afd. F, OUH i 4 uger, Almen praksis i 2 uger)

Syddansk Universitet

Kommunikation

Kommunikation: Sundhedspsykologi

Syddansk Universitet

Kommunikation: Professionsetik

Syddansk Universitet

Kommunikation: Medicinsk interview

Syddansk Universitet

Kommunikation

Lærings- og Forskningshuset, SHS – KBU kursus

Statistik

Science statistik

Beskrivende dataanalyse, sandsynlighedsmodeller, stokastiske variable, middelværdi, varians, kovarians, statistiske modeller, parameterestimation, konfidensinterval, regression, kalibrering, t-test, z-test, forsøgsplanlægning.

5 ECTS – Syddansk Universitet – ST501

Videnskabsteori

Videnskabsteori fysik-kemi

Emnerne introduceres generelt i forelæsninger og diskuteres efterfølgende i relation til fagene fysik og kemi på mindre fagopdelte øvelseshold. De overordnede emner er universitetets og fagets rolle i samfundet, naturvidenskabelig metode, teori og virkelighed samt etik, værdier (og æstetik).

5 ECTS – Syddansk Universitet – NAT505

Studiestartsopgave

Syddansk Universitet

Videnskabsteori: Viden og værdier I

Syddansk Universitet

Videnskabsteori: Viden og værdier II

Syddansk Universitet

Videnskabelig metode: Forskningsmetodologisk grundkursus

Syddansk Universitet

Forskningsmetode

Syddansk Universitet

Læring

Forsknings- og Læringshuset, SHS – KBU-kursus

Naturvidenskab

Grundlæggende kemi

Kursets formål er at give et grundlæggende kendskab til kemi således at denne viden kan danne basis for videre studier inden for kemi og støtte indlæringen inden for relaterede studier som f.eks. biologi, biokemi, bioteknologi, biomedicin, farmaceut, fysik og ingeniørvidenskab.

10 ECTS – Syddansk Universitet – KE501

Grundstoffernes Kemi og Fysisk kemi

Kursets formål er at give kundskaber og færdigheder i elementær uorganisk stofkemi, således at denne viden kan støtte indlæringen og forståelsen af efterfølgende fag i studier inden for kemi, biologi, molekylær- og cellebiologi. Desuden kendskab til makroskopiske termodynamiske begreber og deres anvendelse på fysisk-kemiske problemer, således at de vil være i stand til at forstå og supplere en tekst, hvor termodynamiske ræsonnementer er anvendt på sådanne problemer.

10 ECTS – Syddansk Universitet – KE502

Symmetri

Formålet med kurset er at give en introduktion til anvendelse af symmetri inden for kemi, specielt med henblik på beskrivelse af molekylers elektroniske struktur og deres spektroskopiske forhold. Kurset vil fokusere på en detaljeret gennemgang af gruppeteorien, og dets konsekvenser for molekylers egenskaber. Kurset vil være grundlaget for efterfølgende kurser i kvantekemi, uorganisk kemi og spektroskopi.

5 ECTS – Syddansk Universitet – KE503

Analytisk spektroskopi

Kursets formål er at give de studerende en orientering om molekylspektroskopi og dens anvendelse til analytiske formål. Kurset omfatter Massespektrometri, IR-spektroskopi og NMR-spektroskopi.

5 ECTS – Syddansk Universitet – KE504

Organisk kemi

Formålet med kurset er at give en detaljeret og systematisk gennemgang af den organiske kemi. Målsætningen for kurset er således at bibringe de studerende et vidensgrundlag der danner grundlag for videregående kemikurser samt gennemførsel af et bachelorprojekt inden for organisk kemi.

10 ECTS – Syddansk Universitet – KE505

Syntese

Formålet med kurset er at give de studerende en detaljeret indsigt i de enhedsoperationer der bruges i et syntese laboratorium. Målsætningen for kurset er således at bibringe de studerende et vidensgrundlag der danner grundlag for udførsel af et bachelor projekt indenfor syntetisk kemi.

5 ECTS – Syddansk Universitet – KE506

Miljøkemi A

Kursets formål er at give de studerende en bred introduktion til miljøkemi og aktuelle miljøproblemer samt de kemiske metoder, der bruges til at modellere og vurderer disse.

5 ECTS – Syddansk Universitet – KE507

Fysisk kemi B

Kursets formål er, gennem øvelser, at belyse de begreber og fænomener, der er gennemgået i den mere teoretiske undervisning i fysisk kemi. Ud over at de studerende ved selvsyn stifter bekendtskab med simple systemers opførsel ved varierende temperatur og tryk, anvender og øves de i generel laboratorieteknik og i grundlæggende fysisk-kemiske målemetoder som kalorimetri, damptrykmålinger, ledningsevnemålinger og kvantitativ stofbestemmelse sammen med simple matematiske analysemetoder. Både i den teoretiske og i den eksperimentelle del stifter de bekendtskab med metoder til beskrivelse og behandling af ikke ideale systemers opførsel.

5 ECTS – Syddansk Universitet – KE508

Medicinalkemi

Introduktion af vigtige begreber ved udvikling og design af lægemidler herunder leads og farmakoforer, strukturaktivitetsanalyser (SAR og QSAR), farmakokinetik, drug metabolisme og prodrugs. Endvidere gennemgås lægemidler designet til forskellige targets: receptorer, ionkanaler, enzymer eller nukleinsyrer samt klasser af lægemidler som antibakterielle og antivirale drugs, anticancer midler, cholinerge og adrenerge agonister og antagonister, beta-blokkere, ACE-hæmmmere, opioder, antihistaminer og anæstetika mm.

5 ECTS – Syddansk Universitet – KE511

Kvantekemi & Uorganisk- og biouorganisk kemi

Kursets mål er at give de studerende en grundlæggende forståelse for den kvantemekaniske beskrivelse af atomer og molekyler. Der lægges specielt vægt på forståelsen af kemisk binding og reaktivitet, samt det teoretiske grundlag for optisk molekylspektroskopi. Kurset skal også give den grundlæggende kvantemekaniske baggrundsviden for videregående kurser i molecular modelling, NMR spektroskopi, uorganisk kemi og fysisk organisk kemi. Kursets mål er et dybere kendskab til både naturlige og kunstige materialer og deres egenskaber end opnået i KE502 Fysisk kemi og grundstoffernes kemi, herunder kendskab til biologisk essentielle grundstoffer og deres funktion i livsprocesser. Endvidere skal der opnås forståelse for sammenhængen mellem materialernes egenskaber og deres elektronstruktur.

10 ECTS – Syddansk Universitet – KE512

Uorganisk kemi B

Grundlæggende principper bag koordinationsforbindelsers struktur og reaktivitet. Ligandfeltteori, fortolkning af elektroniske spektre samt magnetiske egenskaber af overgangsmetalkomplekser. Reaktionsmekanismer for substitutions- og redoxreaktioner. Metalorganisk kemi, herunder anvendelse i katalyse. Udvalgte faststofkemiske emner.
Syntese og karakterisering af en række præparater. Følgende metoder vil blive benyttet ved karakteriseringen: UV-vis spektroskopi, NMR, Cyklisk voltammetri, Elektron spin resonans (ESR). Røntgen diffraktion.

5 ECTS – Syddansk Universitet – KE801

Molecular modelling

Force field-metoder, elektronstrukturmetoder, herunder ab-initio, DFT og semi-empiriske modeller, molekyldynamik. Kurset vil fortrinsvis lægge vægt på anvendelse af ovennævnte metoder til løsning af praktiske problemer. Ved øvelserne vil metoderne blive illustreret ved brug af forskellige beregningsprogrammer.

5 ECTS – Syddansk Universitet – KE803

Videregående syntesemetoder

I kurset anvendes en række organiske, uorganiske og oganometalliske syntesemetoder, de studerende hidtil kun har perifert kendskab til, f.eks. synteser i inert atmosfære, synteser med små stofmængder, meget reaktive forbindelser og metallorganiske forbindelser såvel som brug af særligt udstyr til kemisk syntese (fx. mikrobølge reaktor).

5 ECTS – Syddansk Universitet – KE806

Videregående analytisk spektroskopi

ESR-spektroskopi, fluorescensspektroskopi, Ramanspektroskopi, atomabsorptions- og atomemissionsspektroskopi, infrarød reflektansspektroskopi, Røntgenfluorescens.

5 ECTS – Syddansk Universitet – KE815

Biomolekylær kemi

Målsætningen er at give den studerende en forståelse af biomolekyler i både en kemisk og en biologisk sammenhæng. Dette gøres ved at introducere de centrale typer af biologiske makromolekyler; proteiner, nukleinsyrer, lipider og kulhydrater, at give en forståelse af, at grundlæggende organisk kemi definerer disse biologiske makromolekylers struktur og dermed deres funktion og at illustrere, at funktionen af biologiske makromolekyler (ofte) er af grundlæggende organisk-kemisk natur.

5 ECTS – Syddansk Universitet – BMB501

Enzymer og membraner

Formålet med kurset er at give de studerende en grundig indføring i enzymers katalytiske egenskaber og virkemåde, samt i membraners opbygning og funktioner. Kurset vil fokusere på den basale teori om enzymer og membraner, samt de metoder, der anvendes i arbejdet med disse. Kursets emner vil udgøre fundamentet for det senere arbejde med enzymer og biologiske membraner, og vil danne grundlag for videregående studier af cellestofskiftet og dettes indbygning i fysiologien.

5 ECTS – Syddansk Universitet – BMB502

Fundamental Biokemi

Generelle regulatoriske principper, Metabolisme: basale begreber og principper, Glykolyse og gluconeogenese, TCA, Oxidativ phosphorylation, Glycogen metabolisme, Lipidmetabolisme, herunder fedtsyre syntese og nedbrydning, Fotosyntesens lysreaktioner og CO2-fikseringsmekanismer og Integration af metabolismen.

5 ECTS – Syddansk Universitet – BMB503

Naturen i bevægelse

Fokus er på vekselspillet mellem uorden og orden i naturen, energi, kræfter, temperatur, og information, og hvorledes levende systemer kommer overens med naturens bestandige bevægelse og stræben mod uorden og etablerer strukturer på mange længdeskalaer.

5 ECTS – Syddansk Universitet – FY501

Biologi fra molekyle til økosystem

Formålet med kurset er at give en generel introduktion til biologiske systemer fra molekyler og celler over organer til den intakte organisme og økosystemer. Kurset vil fokusere på generelle begreber og reguleringsmekanismer inden for cellebiologi, biokemi, molekylærbiologi, evolution, fysiologi og økologi. Kurset giver det nødvendige biologiske fundament for alle naturvidenskabsstuderende og danner grundlaget for videregående biologiske og molekylær- og cellebiologiske studier samt for integration af biologi med andre fagområder.

10 ECTS – Syddansk Universitet – BB501

Fysik – Fra makroverden til mikroverden

Fundamental mekanik: Newtons love, bevarelse af bevægelsesmængde, bevægelsesmængdemoment og energi. Anvendelse af disse fundamentale love på makroskopiske materialer: Elasticitet, Hookes lov, i den forbindelse også harmonisk bevægelse. Makroskopiske kræfter. Forskellige faser. Anvendelse af de samme principper på mikroskopisk niveau: Partikeldynamik. Mikroskopiske kræfter, de fundamentale naturkræfter. Beskrivelse af verden ved høje hastigheder – den specielle relativitetsteori. Fundamental bølgelære: Bølgelængde, frekvens, energi i bølger, bølgebeskrivelse af lys. Diffraktionsgrænsen: Undersøgelse af objekter med given udstrækning kræver lys med bestemt bølgelængde. Moderne fysik: Kvantebegrebet, Bohr modellen, spektroskopi.

5 ECTS – Syddansk Universitet – FY502

Matematik & Programmering

Calculus I

Differentiation og integration af standardfunktionerne, herunder logaritme-, eksponential- og potensfunktioner, de hyperbolske funktioner, de inverse trigonometriske funktioner samt rationale funktioner. Middelværdisætningen, beregning af Taylor polynomiet af n´te orden for funktioner af en variabel, vurdering af fejlen i approximation med Taylor polynomium samt beregning af grænseværdier vha. L´Hospitals regel. Opstilling og løsning af 1. og 2. ordens differentialligninger samt beskrivelse af løsningsmetoder til ikke-lineære 1. ordens differentialligninger. Riemann-summer, oversummer, undersummer, Riemann-integralet, Differential- og Integralregningens Hovedsætning. Sandsynlighedsregning: Stokastiske variable, tæthedsfunktioner, middelværdi, varians og spredning, normalfordelingen. Komplekse tal, de n´te enhedsrødder, den komplekse eksponentialfunktion, løsning af den komplekse anden grads ligning. Vektorer og matricer, lineære og affine afbildninger mellem R n og R m.

5 ECTS – Syddansk Universitet – MM501

Calculus II

Funktioner af flere variable, partielle afledede, kædereglen, Taylors formel for funktioner af flere variable, maximum, minimum og saddelpunkter for funktioner af to variable. Dobbeltintegraler, Riemann summer, beregning ved iteration, udregning i polære koordinater, tripelintegraler. Vektorfelter, kurveintegraler og fladeintegraler: kurveintegraler af funktioner og vektorfelter, betingelser for eksistens af potentialfunktion for givet vektorfelt, parametriseret flade, definition af fladeintegral, areal af et fladestykke. Følger og uendelige rækker: Begrebet følge, begrænsede følger, monotone følger, konvergens/divergens for følger, begrebet uendelig række, afsnitsfølge, konvergens/divergens af række, absolut konvergens, kvotientrækker, konvergenstests for uendelige rækker, potensrækker, konvergensradius, differentiation og integration af potensrækker.

5 ECTS – Syddansk Universitet – MM502

Lineær algebra

Vektorrum, underrum, indre produkt, basis, lineære afbildninger, matricer, lineære ligningssystemer, determinant, egenvektorer og egenværdier.

5 ECTS – Syddansk Universitet – MM505

Differentialligninger

Modelbygningens elementer, ordinære differentialligninger, lineære systemer, faseplanen, u-lineære systemer af ordinære differentialligninger – herunder kaotiske systemer, analytiske og numeriske løsningsmetoder, eksempler på modellering og løsning af konkrete problemer fra teknik og naturvidenskab.

5 ECTS – Syddansk Universitet – MM507

Topologi I

Topologiske egenskaber benyttes i de fleste matematiske discipliner, og formålet med kurset er at give kendskab til de grundlæggende topologiske egenskaber ved især talrummene, men også ved mere generelle metriske og topologiske rum.

5 ECTS – Syddansk Universitet – MM508

Topologi II

Topologiske egenskaber benyttes i de fleste matematiske discipliner, og formålet med kurset er at videreudvikle og anvende de topologiske begreber, som blev behandlet i Topologi I i mere avancerede sammenhænge.

5 ECTS – Syddansk Universitet – MM509

Ringe og talteori

De hele tal, kongruens og modulær aritmetik, ringe, polynomringe, kongruens i polynomringe, idealer og kvotientringe, integritetsringe og entydig faktorisering, legemer og legemsudvidelser.

5 ECTS – Syddansk Universitet – MM510

Kompleks analyse

Kurset har til formål at give de studerende et solidt kendskab til teorien for analytiske funktioner, som vil sætte dem i stand til at anvende denne vigtige teori i såvel andre dele af teoretisk og anvendt matematik som i fysiske problemstillinger.

5 ECTS – Syddansk Universitet – MM511

Kurver og flader

Det er kursets formål at indføre teknikker til analytisk behandling af parametriserede kurver og flader i det 3-dimensionale rum og at give de studerende en visuel indsigt i de opnåede resultaters geometriske fortolkning.

5 ECTS – Syddansk Universitet – MM512

Programmering A

De basale struktureringsredskaber sekvens, gentagelse, betinget instruktion og underprogram. Klasser og objekter, herunder eksempler og anvendelser. Fundamentale datastrukturer som lister og array.

5 ECTS – Syddansk Universitet – DM502

Følgende kurser er planlagt i forbindelse med min Introstilling:

  • Vejlederkursus
  • Instruktørkursus